Branżowa baza danych EFFECT

Baza danych EFFECT gromadzi informacje finansowe branż polskiej gospodarki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności pozyskiwane z Głównego Urzędu Statystycznego.

Nasza baza zawiera informacje archiwalne wg PKD-2004 do roku 2009 oraz aktualne wg PKD-2007 od roku 2010 zagregowane na 4 poziomach, tj.: klasa – 4-cyfrowy poziom, grupa – 3-cyfrowy, dział – 2-cyfrowy i sekcja – oznaczenie literowe.

Klasyfikacja PKD-2007 zachowuje pełną spójność i porównywalność metodologiczną, pojęciową, zakresową i kodową na poziomie do czterech cyfr z klasyfikacją NACE Rev.2.

Dane opowiadają zakresowi prezentowanemu w sprawozdaniu F-01/I-01 składanym przez podmioty gospodarcze do GUS co kwartał i dotyczą podmiotów o liczbie pracujących 50 osób i więcej.

Baza  obejmuje informacje na poziomie ogólnokrajowym  (nie dysponujemy informacjami w przekrojach np. na województwa czy formy własności, ani tym bardziej danymi jednostkowymi).

Dane udostępniane są zgodnie z zasadami zachowania tajemnicy statystycznej, tj. nie są udostępniane w sytuacji, gdy w danej branży na poszczególnych stopniach agregacji (sekcje, działy, grupy, klasy), znajdują się mniej niż 3 podmioty lub gdy w większej grupie jeden podmiot generuje ¾ przychodów.

Dane za kolejne kwartały przekazywane są w terminach wynikających z terminów udostępnienia danych przez GUS oraz przygotowania ujednoliconych (przetworzonych) danych dla klienta, tj.: dane za I i III kwartał - 90 dni od zakończenia kwartału, natomiast za II i IV kwartał – 120 dni.

Branżowa Baza Danych – opis rozwiązania