Systemy ratingowe

Oferujemy nasze doświadczenie ze współpracy z instytucjami finansowymi przy tworzeniu metod oceny, weryfikacji modeli oceny, gromadzeniu danych, budowie procesów oraz wdrażaniu systemów informatycznych wspierających ocenę ryzyka kredytowego.

Odniesienie konkretnego przypadku do syntetycznego ujęcia różnych, specyficznych koncepcji ratingowych pozwala na optymalizację procesów ich tworzenia i/lub walidacji. Nowatorskie podejście do klasycznych koncepcji pozwala tworzyć nowoczesne rozwiązania.